Søknadsskjema grunnbevilgningsprosjekt 2019

Prosjektmedarbeidere

Navn

Forskerkategori

Timepris

Timer

Sum

Prosjektleder

Sum timepriser:
Om prosjektet
Annet:
Andre driftskostnader (kr)

2019

Reise-/møtekostander

kr

Underleverandører

kr

Innleid arbeidskraft (timelønn, honorar m.v)

Litteratur- og datakjøp

Språkvask, publiseringsstøtte mv

Diverse driftskostnader

kr